System boloński – za i przeciw

W Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej obowiązuje obecnie ujednolicony model kształcenia wyższego – tzw. system boloński. To jeden ze sposobów funkcjonowania wyższych uczelni , który dzieli edukację studenta na dwa stopnie. Pierwszy z nich to studia licencjackie, a drugi magisterskie.

Nad stworzeniem systemu bolońskiego pracowano już od 1999 roku. Konkretnie 19 czerwca 29 państw z Europy podpisało Deklarację Bolońską, której celem było stworzenie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego do roku 2010. Miało to ujednolicić system studiowania w wielu rożnych krajach i podzielić je w identyczny lub bardzo podobny sposób. System dotyczy także tzw. 3-go stopnia, czyli studiów doktoranckich.

Zalety

Unia Europejska dąży do upodobnienia się Państw pod wieloma względami. Wyrazem tego w dziedzinie edukacji jest właśnie system boloński. Dla młodych mieszkańców UE wprowadzenie takiego rozwiązania niesie za sobą szereg zalet, do których można zaliczyć m.in.:

  • Możliwość zakończenia nauki na I stopniu uzyskując wykształcenie wyższe. Skraca to czas, który niezbędny jest do uzyskania dyplomu. Można także zrobić przerwę i zacząć studia magisterskie po przerwie – zwiększa to elastyczność edukacji.
  • Możliwość kontynuowania II stopnia studiów na innym kierunku.
  • W ramach studiów I i II stopnia można wyjechać na programy wymiany studenckiej, takie jak np. Erasmus. Jest to możliwe, ze względu na jednolite systemy edukacji na zagranicznych uczelniach partnerskich.

Wady

Jak każda zmiana system boloński spotkał się również z krytycznymi ocenami. Do największych wad takiego rozwiązania przeciwnicy zaliczają np.:

  • Zubożenie i uszczuplenie programów edukacyjnych – wyższe wykształcenie kiedyś dostępne było dopiero po 5 latach nauki, teraz może być już po 3.
  • Do uzyskania pełnego wykształcenia wyższego student musi napisać aż dwie prace dyplomowe – licencjacką i magisterską.

System bolońskie nie obejmuje wszystkich kierunków. Jednolite studia magisterskie muszą ukończyć studenci, którzy zdecydowali się na studiowanie Prawa, Medycyny oraz Psychologii.